Có 1 kết quả:

wū guī ké

1/1

wū guī ké

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tortoise shell