Có 1 kết quả:

hōng kǎo

1/1

hōng kǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to roast
(2) to bake