Có 1 kết quả:

hōng dòu

1/1

hōng dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

baked beans