Có 1 kết quả:

zhú guāng

1/1

zhú guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) candle light
(2) candle-lit (vigil etc)
(3) candela, unit of luminous intensity (cd)