Có 1 kết quả:

xuǎn hè

1/1

xuǎn hè

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thanh thế lớn

Từ điển Trung-Anh

(1) famous
(2) prestigious

Một số bài thơ có sử dụng