Có 1 kết quả:

xuǎn hè yī shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to enjoy a short-lived fame or position of power