Có 1 kết quả:

zhēng mín

1/1

zhēng mín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) people
(2) the masses