Có 2 kết quả:

yānyīn

1/2

yān

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. khói
2. thuốc lá

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “yên” 煙.
2. Giản thể của chữ 煙.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ yên 煙.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 煙.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Khói: 冒煙 Bốc khói;
② Nhọ nồi, lọ nồi, than muội;
③ Chỉ những thứ giống như khói: 煙霧 Sương mù; 煙霞 Mây mù;
④ Cay (mắt): 煙了眼睛了 Khói làm cay mắt;
⑤ Cây thuốc lá: 煙草 Cây thuốc lá, thuốc lá;
⑥ Thuốc (lá): 請勿吸煙 Xin đừng hút thuốc (lá);
⑦ Thuốc phiện: 焚煙令 Lệnh cấm thuốc phiện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khí trong, trời đất — Một âm Yên. Xem vần Yên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khói — Dùng như chữ Yên 煙.

Từ điển Trung-Anh

(1) cigarette or pipe tobacco
(2) CL:根[gen1]
(3) smoke
(4) mist
(5) vapour
(6) CL:縷|缕[lu:3]
(7) tobacco plant
(8) (of the eyes) to be irritated by smoke

Từ ghép 137

bǎn yān 板烟bèi dòng xī yān 被动吸烟bí yān 鼻烟bí yān hé 鼻烟盒bí yān hú 鼻烟壶bù shí rén jiān yān huǒ 不食人间烟火cháng yān 长烟chōu yān 抽烟chōu yóu yān jī 抽油烟机chuī yān 炊烟dà yān 大烟dào yān 倒烟diǎn yān qì 点烟器èr shǒu yān 二手烟fàn hòu yī zhī yān , sài guò huó shén xiān 饭后一支烟,赛过活神仙fàng shè xìng yān yǔ 放射性烟羽fàng yān mù dàn 放烟幕弹fēi xī yān 非吸烟fēng yān 烽烟fēng yān biàn dì 烽烟遍地fēng yān sì qǐ 烽烟四起fēng yān sì qǐ , zhàn huǒ fēn fēi 烽烟四起,战火纷飞guò lǜ zuǐ xiāng yān 过滤嘴香烟hàn yān 旱烟hào rú yān hǎi 浩如烟海huāng wú rén yān 荒无人烟huāng yān màn cǎo 荒烟蔓草huī fēi yān miè 灰飞烟灭jiè yān 戒烟jìn yān 禁烟jìn zhǐ xī yān 禁止吸烟jìng yān 敬烟juǎn yān 卷烟kǎo yān 烤烟láng yān 狼烟láng yān sì qǐ 狼烟四起lǎo yān guǐ 老烟鬼lǎo yān qiāng 老烟枪liǔ yān huā wù 柳烟花雾mào yān 冒烟méi yǒu rén yān 没有人烟miǎo wú rén yān 渺无人烟nóng yān 浓烟pō yān huā 泼烟花qī qiào shēng yān 七窍生烟qǐng wù xī yān 请勿吸烟ràng yān 让烟rén yān 人烟rén yān xī shǎo 人烟稀少rú duò yān wù 如堕烟雾shēn hǎi yān cōng 深海烟囱shuǐ yān 水烟shuǐ yān dài 水烟袋wū yān zhàng qì 乌烟瘴气wú yān 无烟wú yān méi 无烟煤wú yān tàn 无烟炭xī yān 吸烟xī yān qū 吸烟区xī yān shì 吸烟室xiāng yān 香烟xiāo yān 硝烟xuě jiā yān 雪茄烟yān ǎi 烟霭yān bō 烟波yān cǎo 烟草yān chǎng 烟厂yān chén 烟尘yān cōng 烟囱yān dài 烟袋yān dì 烟蒂yān dǒu 烟斗yān fù máo jiǎo yàn 烟腹毛脚燕yān gāng 烟缸yān guǎn miàn 烟管面yān guǐ 烟鬼yān hǎi 烟海yān hēi chā wěi hǎi yàn 烟黑叉尾海燕yān huā 烟花yān huā bù 烟花簿yān huā chǎng 烟花厂yān huā chǎng 烟花场yān huā fěn dài 烟花粉黛yān huā fēng yuè 烟花风月yān huā liǔ xiàng 烟花柳巷yān huā nǚ 烟花女yān huā shì 烟花市yān huā xiàng 烟花巷yān huā xíng yuàn 烟花行院yān huā zhài 烟花债yān huā zhài 烟花寨yān huā zhèn 烟花阵yān huī 烟灰yān huī gāng 烟灰缸yān huǒ 烟火yān jiǎn 烟硷yān jiǎn 烟碱yān jiǎn suān 烟碱酸yān jìng 烟径yān jiǔ 烟酒yān jiǔ bù zhān 烟酒不沾yān juàn 烟卷yān juǎnr 烟卷儿yān liǔ yīng 烟柳莺yān mái 烟霾yān mín 烟民yān mù 烟幕yān mù dàn 烟幕弹yān pì 烟屁yān pì gu 烟屁股yān qì 烟气yān qiāng 烟枪yān quān 烟圈yān ròu 烟肉yān suān 烟酸yān tong 烟筒yān tóu 烟头yān tóur 烟头儿yān tǔ 烟土yān wù 烟雾yān wù jì 烟雾剂yān wù zhèng 烟雾症yān xiá 烟霞yān xiāo yún sàn 烟消云散yān xūn 烟熏yān xūn huǒ liǎo 烟熏火燎yān xūn yǎn 烟熏眼yān xūn zhuāng 烟熏妆yān yè 烟叶yān yǐn 烟瘾yān yǔ 烟雨yǎo wú rén yān 杳无人烟yī liù yān 一溜烟yóu yān 油烟yǒu yān méi 有烟煤yún yān 云烟zhǐ yān 纸烟

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “yên” 煙.
2. Giản thể của chữ 煙.