Có 1 kết quả:

yān mù

1/1

yān mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) smokescreen
(2) fig. a diversion