Có 1 kết quả:

yān guǎn miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

elbow pasta