Có 1 kết quả:

yān fù máo jiǎo yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Asian house martin (Delichon dasypus)