Có 1 kết quả:

yān wù

1/1

yān wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) smoke
(2) mist
(3) vapor
(4) smog
(5) fumes