Có 1 kết quả:

yān guǐ

1/1

yān guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heavy smoker
(2) chain smoker