Có 1 kết quả:

kǎo zhì

1/1

kǎo zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to scorch
(2) (of the sun) to beat down on