Có 1 kết quả:

fán luàn

1/1

fán luàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anxious
(2) agitated