Có 1 kết quả:

fán láo

1/1

fán láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put sb to trouble (of doing sth)
(2) vexation
(3) inconvenience