Có 1 kết quả:

fán yōu

1/1

fán yōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to worry
(2) to fret