Có 1 kết quả:

fán nǎo

1/1

fán nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be worried
(2) to be distressed
(3) worries