Có 1 kết quả:

fán mèn

1/1

fán mèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moody
(2) gloomy