Có 1 kết quả:

shāo bāo ㄕㄠ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to forget oneself in extravagance
(2) to burn money