Có 1 kết quả:

shāo máo

1/1

shāo máo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to singe (textiles)