Có 1 kết quả:

shāo kǎo

1/1

shāo kǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) barbecue
(2) to roast