Có 1 kết quả:

shāo jié

1/1

shāo jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sinter
(2) to agglomerate ore by burning