Có 1 kết quả:

shāo huāng

1/1

shāo huāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to clear waste land or forest by burning
(2) slash-and-burn (agriculture)