Có 1 kết quả:

shāo jiǔ

1/1

shāo jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) name of a famous Tang dynasty wine
(2) same as 白酒[bai2 jiu3]