Có 1 kết quả:

shāo gāo xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn incense
(2) to thank profusely