Có 1 kết quả:

tàng shǒu shān yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hot potato
(2) problem
(3) trouble
(4) headache