Có 1 kết quả:

rè chuán dǎo ㄖㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heat transfer
(2) thermal conduction