Có 1 kết quả:

rè róng ㄖㄜˋ ㄖㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermal capacity