Có 1 kết quả:

rè dǎo xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

urban heat island effect