Có 1 kết quả:

rè dài ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the tropics
(2) tropical