Có 1 kết quả:

rè liàn

1/1

rè liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall head over heels in love
(2) to be passionately in love