Có 1 kết quả:

rè liàn ㄖㄜˋ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall head over heels in love
(2) to be passionately in love