Có 1 kết quả:

rè hé fǎn yìng duī

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermal reactor