Có 1 kết quả:

rè hé wǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fusion weapon
(2) thermonuclear weapon