Có 1 kết quả:

rè hé jù biàn fǎn yìng ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermonuclear fusion reaction