Có 1 kết quả:

rè yuán ㄖㄜˋ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

heat source