Có 1 kết quả:

rè ài ㄖㄜˋ ㄚㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to love ardently
(2) to adore