Có 1 kết quả:

rè xuè

1/1

rè xuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hot blood
(2) warm-blooded (animal)
(3) endothermic (physiology)