Có 1 kết quả:

rè yì ㄖㄜˋ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to discuss passionately
(2) heated debate