Có 1 kết quả:

rè liàng ㄖㄜˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heat
(2) quantity of heat
(3) calorific value