Có 1 kết quả:

rè xiāo ㄖㄜˋ ㄒㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to sell well
(2) hot-selling