Có 1 kết quả:

rè mén ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) popular
(2) hot
(3) in vogue