Có 1 kết quả:

rè xiāng bǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

pancake