Có 1 kết quả:

xī tīng

1/1

xī tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) olefine
(2) alkene (chemistry)