Có 1 kết quả:

wán jī

1/1

wán jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

alkyl