Có 1 kết quả:

wán jī běn

1/1

wán jī běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alkyl benzene
(2) dodecylbenzene C18H30