Có 1 kết quả:

pēng zhǔ

1/1

pēng zhǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cook
(2) to boil

Một số bài thơ có sử dụng