Có 1 kết quả:

hàn gōng

1/1

hàn gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) welder
(2) solderer
(3) CL:名[ming2]
(4) welding