Có 1 kết quả:

hàn diǎn

1/1

hàn diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) welding point
(2) (electronics) solder joint