Có 1 kết quả:

mèn shāo guō

1/1

mèn shāo guō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to casserole
(2) to stew
(3) vacuum flask
(4) cooker